(1)
Solheim, D. The Future of the Kobe Lutheran Theological Seminary - Kobe Ruteru Shingakko No Shoorai Ni Tsuite. eMissio 2019, 2, 165-168.